Warmondplein 2 4273 EC Hank e-mail: bestuur@ovhank.nl Tel. 0162 402 336
voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
Kerkstraat 4 4273 CB Hank e-mail: penningmeester@ovhank.nl Tel.0162 402 493
‘t Staakske 16 4273 XW Hank e-mail: secretaris@ovhank.nl Tel. 0162 402 776
Postbus 70 4273 ZH Hank Tel. 0162 403 453
Andre Heijmans
Ton van der Pluijm
Erica van Dalen
Patrick Schalken
Toponymie Het dorp werd aanvankelijk  Maria- polder genoemd. Over de betekenis  van   de naam   Hank   is   veel   gefan- taseerd.  Soldaten   zijn   hier   blijven   "hangen"   en   de  vissers hadden hier hun netten  "hangen".    Waar- schijnlijk     is     de     naam  echter    afgeleid    van    "hang"    of    "hank",  dat  de   betekenis      heeft      van      een  doodlopende      kil      of  kreek   in    de  buitengronden langs grote rivieren.  Natuur en Landschap Ten   westen   van   Hank   ligt   de   Bleeke     Kil      en   begint      de      Biesbosch.      Hier      ligt           het   recreatiegebied   Kurenpolder,   ten     westen         daarvan         ligt         het         einde   20e        eeuw   aangelegde   natuur-   &   recreatie- gebied    Aakvlaai,    op    het    gebied    van      een      voormalige            polder.      Daar   weer                 ten      westen   van   begint      de      eigenlijke     Biesbosch. Ten   zuiden   van   Hank   ligt   de   Bergsche  Maas,      waaroverheen      de      Brug      bij  Keizersveer   ligt,   die   de   verbinding vormt met Raamsdonksveer. Verder   ligt   Hank   te   midden   van   polders,  deels   in   de   17e   eeuw   aangelegd,   toen  land    werd    teruggewonnen    dat    tijdens  de Sint-Elisabethsvloed was overspoeld.
Hank         is         ontstaan         als         nederzetting         aan        de         dijk      van            de            Zuid-Hollandse            Polder           (later            Nieuwe      Dussense         Polder),         die         in        de         17e         eeuw         tussen      Werkendam         en        Dussen         werd         aangelegd         om      het            gebied           opnieuw            te            kunnen            inpolderen.      Samen        met         Nieuwendijk         behoort         Hank         tot         de     jongste     dorpen     in     het     Land     van     Altena. De         parochie         van         Hank         werd         opgericht        in         1863      als         de         parochie         Mariapolder.        Voordien         hoorde      Hank         bij         de         parochie        Dussen.         In         1896         kwam      er         een         klooster        van            de            Zusters            van            Liefde.            De      hervormde         gemeente         werd         in         1903         van        die      van   Dussen   afgesplitst.   Hank         werd         in        1944                  door                  oorlogshandelingen        grotendeels                verwoest.                Bij                de              wederopbouw      werd         Hank         niet         meer         als        dijkdorp,            maar            als        een            woonkern          herbouwd.         Het         dorp         had         ook      te   lijden onder    de    watersnood    van    1953.    Via            een          kreek,         de         Bleeke         Kil,         bestond         destijds     nog         een         verbinding         met         de         Biesbosch        en         de      Bergsche            Maas.            Veel            van            de           inwoners            van      Hank         waren         daarom        vissers,            ofwel            ze            sneden        riet                en              hakten            griend            in            de            Biesbosch.            Ten     gevolge               van               de               Deltawerken               verloor              de      Hankse               haven               haar               verbinding              met               de      Biesbosch.         De         huidige         haven        van         Hank         ligt         op      een               andere               locatie              en               heeft               een               meer      recreatief   karakter. Van                            Heeraartswaarde                            zijn                          overblijfselen      gevonden         in         de         vorm         van        fundamenten         die      op         2         meter         diepte        lagen.         Vermoedelijk         zijn         de      overblijfselen              van               de               ruïnes               der               stenen      gebouwen indertijd als steengroeve gebruikt.
Hank   is   een   dorp   in   Het   Land   van   Altena.   In  1188  werd      dit  gebied      in- gepolderd  en  ontstond   er   een   dorpje,   Heeraartswaarde of Herradeskerke   genaamd.   Het   maakte   deel   uit  van   de   Grote   Waard.   Een   eeuw   later   was   er   al  sprake      van      een      kerkje.      Door      de      Sint- Elisabethsvloed    van    1421    werd    het    dorpje  verzwolgen. 
Het bestuur van OV Hank
Welkom in Hank
Hank is een dorp in de Nederlandse gemeente Werkendam. Het telt ongeveer 3700 inwoners, en ligt aan de rand van de Biesbosch. Hank ligt tussen Gorinchem en Breda aan de A27. 
correspondentieadres : OV Hank - ‘t Staakske 16 - 4273 XW - Hank